GSEB Solutions for ધોરણ ૧૨ Gujarati

GSEB std 10 science solution for Gujarati check Subject Chapters Wise::

જો (a)  સેમી તથા (b)  સેમી હોય ત્યારે વર્તુળના ક્ષેત્રફળમાં તેની ત્રિજ્યા  ને સાપેક્ષ થતાં ફેરફારોનો દર શોધો. (સ્વા_6.1_1)

Hide | Show

જવાબ :


એક સમઘનનું કદ ના દરથી વધે છે. જ્યારે સમઘનની ધારની લંબાઈ 12 સેમી હોય ત્યારે તેનું પૃષ્ઠફળ કેટલી ઝડપથી વધે ? (સ્વા_6.1_2)

Hide | Show

જવાબ :


એક વર્તુળની ત્રિજ્યા એકધારી 3 સેમી/સે ના દરથી વધે છે. જ્યારે વર્તુળની ત્રિજ્યા 10 સેમી હોય ત્યારે વર્તુળના ક્ષેત્રફળમાં થતાં વધારાનો દર શોધો. (સ્વા_6.1_3)

Hide | Show

જવાબ :


એક સમઘનની ધાર ના દરથી વધે છે. જ્યારે સમઘનની ધારની લંબાઈ 10 સેમી હોય ત્યારે તેનું ઘનફળ કેટલી ઝડપથી વધે ? (સ્વા_6.1_4)

Hide | Show

જવાબ :


શાંત સરોવરમાં એક પથ્થર નાખવામાં આવે છે અને પાણી માં વર્તુળાકાર વમળો સર્જાય છે. વર્તુળાકાર વમળોની ત્રિજ્યા 5 સેમી/સે. ની ઝડપે વધે છે. જ્યારે વર્તુળાકાર વમળની ત્રિજ્યા 8 સેમી હોય, ત્યારે આ વર્તુળાકાર વમળોનું ક્ષેત્રફળ કેટલી ઝડપે વધે છે ? (સ્વા_6.1_5)

Hide | Show

જવાબ :


એક વર્તુળની ત્રિજ્યા 0.7 સેમી/સે. દરે વધે છે. તો વર્તુળનાં પરિઘનાં વધવાનો દર કેટલો હશે ? (સ્વા_6.1_6)

Hide | Show

જવાબ :


એક લંબચોરસની લંબાઈ  સેમી/મિનિટ દરે ઘટે છે અને તેની પહોળાઈ 4 સેમી/મિનિટના દરે વધે છે. જ્યારે  સેમી અને 6 સેમી હોય, ત્યારે (a) લંબચોરસ ની પરિમિતિ અને (b) લંબચોરસના ક્ષેત્રફળમાં થતા ફેરફારોનો દર શોધો. (સ્વા_6.1_7)

Hide | Show

જવાબ :


એક ગોળાકાર ફુગ્ગામાં તેનું કદ   ના દરે વધે એવી રીતે હવા ભરવામાં આવે છે. જ્યારે ફુગ્ગાની ત્રિજ્યા 15 સેમી હોય ત્યારે ત્રિજ્યાના વધવાનો દર શોધો. ફુગ્ગો ગોળાકાર જ રહે છે. (સ્વા_6.1_8)

Hide | Show

જવાબ :


એક ગોળાકાર ફુગ્ગાની ત્રિજ્યા ચલિત થાય છે અને તે ફુગ્ગો ગોળાકાર જ રહે છે. જ્યારે તેની ત્રિજ્યા 10 સેમી હોય ત્યારે તેના ઘનફળમાં ત્રિજ્યાને સાપેક્ષ થતા વધારાનો દર શોધો. (સ્વા_6.1_9)

Hide | Show

જવાબ :


એક 5 મીટર લાંબી નિસરણી દીવાલે ટેકવી છે. સીડીનો નીચેનો છેડો જમીન પર 2 સેમી/સે નાં દરે દીવાલથી દૂર લઈ જવામાં આવે છે. જ્યારે સીડીનો નીચેનો છેડો દીવાલથી 4 મીટર દૂર હોય, ત્યારે દીવાલ પર નિસરણીની ઉચાઈ કેટલી ઝડપથી ઘટે છે. ? (સ્વા_6.1_10)

Hide | Show

જવાબ :


એક પદાર્થ, વક્ર  પર ગતિ કરે છે. વક્ર પરના જે બિંદુએ તેના  યામમાં તેના  યામ કરતાં 8 ગણી ઝડપે ફેરફાર થાય, તે બિંદુઓ શોધો. (સ્વા_6.1_11)

Hide | Show

જવાબ :


હવાના પરપોટાની ત્રિજ્યા સેમી/સે ના દરથી વધે છે, જ્યારે પરપોટાની ત્રિજ્યા 1 સેમી હોય ત્યારે તેના કદમાં થતા વધારાનો દર કેટલો હોય ? (સ્વા_6.1_12)

Hide | Show

જવાબ :


એક ગોળાકાર ફુગ્ગાનો વ્યાસ  છે. તો આ ફુગ્ગાના ઘનફળમાં  ને સાપેક્ષ થતાં ફેરફારોનો દર શોધો. ફુગ્ગો ગોળાકાર જ રહે છે. (સ્વા_6.1_13)

Hide | Show

જવાબ :


એક પાઇપ દ્વારા 12  ના દરથી રેતી નાખવામાં આવે છે. આ રેતી દ્વારા જમીન પર શંકુ બને છે. તેની ઊંચાઈ હંમેશા તેના પાયાની ત્રિજ્યા કરતાં  ગણી રહે છે. જ્યારે ઊંચાઈ 4 સેમી હોય ત્યારે રેતીના આ શંકુની ઊંચાઈના વધવાનો દર શોધો. (સ્વા_6.1_14)

Hide | Show

જવાબ :


એક વસ્તુના  એકમના ઉત્પાદનનો કુલ ખર્ચ (રૂપિયામાં)  દ્વારા મળે છે. જ્યારે 17 એકમનું ઉત્પાદન થયેલ હોય ત્યારે સીમાંત ખર્ચ શોધો. (સ્વા_6.1_15)

Hide | Show

જવાબ :


એક વસ્તુના  એકમના વેચાણથી મળતી કુલ આવક (રૂપિયામાં)  દ્વારા મળે છે. જ્યારે  હોય ત્યારે સીમાંત આવક શોધો. (સ્વા_6.1_16)

Hide | Show

જવાબ :


જો ત્રિજ્યા 6 સેમી હોય ત્યારે વર્તુળના ક્ષેત્રફળમાં તેની ત્રિજ્યાને સાપેક્ષ થતાં ફેરફારોનો દર ........ હોય. (સ્વા_6.1_17)

Hide | Show

જવાબ :


એક વસ્તુના  એકમના વેચાણથી મળતી કુલ આવક (રૂપિયામાં)  દ્વારા મળે છે. જ્યારે  હોય ત્યારે સીમાંત આવક ....... હોય. (સ્વા_6.1_18)

Hide | Show

જવાબ :


જવાબ :


વિધેય  એ ક્યા  અંતરાલમાં ચુસ્ત રીતે વધે અને ચુસ્ત રીતે ઘટે તે શોધો. (સ્વા_6.2_4)

Hide | Show

જવાબ :


વિધેય  એ ક્યા  અંતરાલમાં ચુસ્ત રીતે વધે અને ચુસ્ત રીતે ઘટે તે શોધો. (સ્વા_6.2_5)

Hide | Show

જવાબ :


નીચેના વિધેયો ક્યા અંતરાલમાં ચુસ્ત રીતે વધે છે અને ચુસ્ત રીતે ઘટે છે તે શોધો. (a)    (b)    (c)  (સ્વા_6.2_6)

Hide | Show

જવાબ :


સાબિત કરો કે,  પરનું વિધેય  એ તેના પ્રદેશ પર વધતું વિધેય છે. (સ્વા_6.2_7)

Hide | Show

જવાબ :


 ની જે કિમતો માટે વધતું વિધેય હોય તે કિમતો શોધો. (સ્વા_6.2_8)

Hide | Show

જવાબ :


સાબિત કરો કે,  માં વધતું વિધેય છે. (સ્વા_6.2_9)

Hide | Show

જવાબ :


સાબિત કરો કે,  અંતરાલ  પર ચુસ્ત વધતું કે ઘટતું વિધેય નથી. (સ્વા_6.2_11)

Hide | Show

જવાબ :


નીચે આપેલા વિધેયોમાંથી ક્યું વિધેય અંતરાલ  પર ચુસ્ત ઘટતું વિધેય છે ?

       (સ્વા_6.2_12)

Hide | Show

જવાબ :


વિધેય  એ નીચે આપેલા આંતરલો પૈકી ક્યાં અંતરાલમાં ચુસ્ત રીતે ઘટે છે ?

         (સ્વા_6.2_13)

Hide | Show

જવાબ :


 ની નાનામાં નાની કઈ કિમત માટે  વિધેય  એ અંતરાલ [1,2] ચુસ્ત રીતે વધે છે ? (સ્વા_6.2_14)

Hide | Show

જવાબ :


જો  કોઈ વિવૃત અંતરાલ હોય અને  હોય, તો સાબિત કરો કે,  એ  ચુસ્ત વધતું વિધેય છે? (સ્વા_6.2_15)

Hide | Show

જવાબ :


સાબિત કરો કે,  એ  પર ચુસ્ત વધતું વિધેય છે તથા પર ચુસ્ત ઘટતું વિધેય છે. (સ્વા_6.2_16)

Hide | Show

જવાબ :


સાબિત કરો કે,  એ  પર ચુસ્ત ઘટતું વિધેય છે તથા પર ચુસ્ત વધતું વિધેય છે. (સ્વા_6.2_17)

Hide | Show

જવાબ :


સાબિત કરો કે,  એ  ચુસ્ત વધતું વિધેય છે? (સ્વા_6.2_18)

Hide | Show

જવાબ :


નીચે આપેલા આંતરાલો પૈકી ક્યા અંતરાલમાં વધતું વિધેય છે.  (A)     (B)      (C)   (સ્વા_6.2_19)

Hide | Show

જવાબ :


વક્ર  આગળના સ્પર્શકનો ઢાળ શોધો. (સ્વા_6.3_1)

Hide | Show

જવાબ :


વક્ર  આગળના સ્પર્શકનો ઢાળ શોધો. (સ્વા_6.3_2)

Hide | Show

જવાબ :


પ્રચલ સમીકરણવાળા વક્રને આગળના અભિલંબનો ઢાળ શોધો. (સ્વા_6.3_5)

Hide | Show

જવાબ :


પ્રચલ સમીકરણવાળા વક્રને  આગળના અભિલંબનો ઢાળ શોધો. (સ્વા_6.3_6)

Hide | Show

જવાબ :


વક્ર ને જે બિંદુઓ આગળ સ્પર્શકો X- અક્ષને સમાંતર હોય તે બિંદુઓ શોધો. (સ્વા_6.3_7)

Hide | Show

જવાબ :


વક્ર નો સ્પર્શક વક્ર પરના બિંદુઓ (2,0) અને (4,4) ને જોડતી જીવાને સમાંતર છે, તો વક્ર પરનું તે સ્પર્શબિંદુ શોધો. (સ્વા_6.3_8)

Hide | Show

જવાબ :


વક્ર નાં કોઈ બિંદુ આગળનો સ્પર્શક  હોય, તો વક્ર પરનું તે બિંદુ શોધો. (સ્વા_6.3_9)

Hide | Show

જવાબ :


વક્ર  ઢાળવાળા તમામ સ્પર્શકોનાં સમીકરણ શોધો. (સ્વા_6.3_10)

Hide | Show

જવાબ :


વક્ર  ઢાળવાળા તમામ સ્પર્શકોનાં સમીકરણ શોધો. (સ્વા_6.3_11)

Hide | Show

જવાબ :


વક્ર  ઢાળવાળા તમામ સ્પર્શકોનાં સમીકરણ શોધો. (સ્વા_6.3_12)

Hide | Show

જવાબ :


વક્ર  ના જે બિંદુ આગળના સ્પર્શકો (a) X- અક્ષને સમાંતર હોય, (b) Y- અક્ષને સમાંતર હોય તે બિંદુઓ શોધો. (સ્વા_6.3_13)

Hide | Show

જવાબ :


વક્ર  બિંદુ આગળના સ્પર્શક તથા અભિલંબના સમીકરણો શોધો. (સ્વા_6.3_14)

Hide | Show

જવાબ :


વક્ર  બિંદુ આગળના સ્પર્શક તથા અભિલંબના સમીકરણો શોધો. (સ્વા_6.3_14)

Hide | Show

જવાબ :


વક્ર ના (a) રેખા  ને સમાંતર તથા (b)  ને લંબ સ્પર્શકોનાં સમીકરણો શોધો. (સ્વા_6.3_15)

Hide | Show

જવાબ :


વક્ર  આગળના સ્પર્શકો પરસ્પર સમાંતર છે તેમ સાબિત કરો. (સ્વા_6.3_16)

Hide | Show

જવાબ :


વક્ર જે બિંદુ આગળના સ્પર્શકનો ઢાળ તે બિંદુના y- યામ જેટલો હોય, તો બિંદુઓ શોધો. (સ્વા_6.3_17)

Hide | Show

જવાબ :


વક્ર માટે, ઊગમબિંદુમાંથી પસાર થતાં સ્પર્શકોનાં સ્પર્શબિંદુઓ શોધો. (સ્વા_6.3_18)

Hide | Show

જવાબ :


વક્ર  નાં જે બિંદુ આગળના સ્પર્શકો X- અક્ષને સમાંતર હોય, તે બિંદુઓ મેળવો. (સ્વા_6.3_19)

Hide | Show

જવાબ :


વક્ર બિંદુ આગળના અભિલંબનું સમીકરણ મેળવો. (સ્વા_6.3_20)

Hide | Show

જવાબ :


ને સમાંતર અભિલંબનાં સમીકરણ શોધો. (સ્વા_6.3_21)

Hide | Show

જવાબ :


પરવલય  બિંદુ આગળ સ્પર્શક તથા અભિલંબનાં સમીકરણ મેળવો. (સ્વા_6.3_22)

Hide | Show

જવાબ :


જો બે વક્રોના છેદબિંદુ આગળના સ્પર્શકો પરસ્પર લંબ હોય, તો તે બે વક્રો લંબચ્છેદી છે તેમ કહેવાય. જો  હોય, તો વક્રો  લંબચ્છેદી છે, તેમ સાબિત કરો. (સ્વા_6.3_23)

Hide | Show

જવાબ :


અતિવલય  ના  બિંદુ આગળના સ્પર્શક તથા અભિલંબનાં સમીકરણ મળવો. (સ્વા_6.3_24)

Hide | Show

જવાબ :


વક્ર  ના રેખા  ને સમાંતર સ્પર્શકોનાં સમીકરણ શોધો. (સ્વા_6.3_25)

Hide | Show

જવાબ :


વક્ર  આગળ દોરેલ અભિલંબનો ઢાળ ..... છે. (સ્વા_6.3_26)

Hide | Show

જવાબ :


વક્ર  ના ....... બિંદુ આગળનો સ્પર્શક  છે. (સ્વા_6.3_27)

Hide | Show

જવાબ :


વિકલનના ઉપયોગથી, આસન્ન મૂલ્યો 3 દશાંશસ્થળ સુધી મેળવો :  (સ્વા_6.4_1(1))

Hide | Show

જવાબ :


વિકલનના ઉપયોગથી, આસન્ન મૂલ્યો 3 દશાંશસ્થળ સુધી મેળવો :  (સ્વા_6.4_1(2))

Hide | Show

જવાબ :


વિકલનના ઉપયોગથી, આસન્ન મૂલ્યો 3 દશાંશસ્થળ સુધી મેળવો :  (સ્વા_6.4_1(3))

Hide | Show

જવાબ :


વિકલનના ઉપયોગથી, આસન્ન મૂલ્યો 3 દશાંશસ્થળ સુધી મેળવો :  (સ્વા_6.4_1(4))

Hide | Show

જવાબ :


વિકલનના ઉપયોગથી, આસન્ન મૂલ્યો 3 દશાંશસ્થળ સુધી મેળવો :  (સ્વા_6.4_1(5))

Hide | Show

જવાબ :


વિકલનના ઉપયોગથી, આસન્ન મૂલ્યો 3 દશાંશસ્થળ સુધી મેળવો :  (સ્વા_6.4_1(6))

Hide | Show

જવાબ :


વિકલનના ઉપયોગથી, આસન્ન મૂલ્યો 3 દશાંશસ્થળ સુધી મેળવો :  (સ્વા_6.4_1(7))

Hide | Show

જવાબ :


વિકલનના ઉપયોગથી, આસન્ન મૂલ્યો 3 દશાંશસ્થળ સુધી મેળવો :  (સ્વા_6.4_1(8))

Hide | Show

જવાબ :


વિકલનના ઉપયોગથી, આસન્ન મૂલ્યો 3 દશાંશસ્થળ સુધી મેળવો :  (સ્વા_6.4_1(9))

Hide | Show

જવાબ :


વિકલનના ઉપયોગથી, આસન્ન મૂલ્યો 3 દશાંશસ્થળ સુધી મેળવો :  (સ્વા_6.4_1(10))

Hide | Show

જવાબ :


વિકલનના ઉપયોગથી, આસન્ન મૂલ્યો 3 દશાંશસ્થળ સુધી મેળવો :  (સ્વા_6.4_1(11))

Hide | Show

જવાબ :


વિકલનના ઉપયોગથી, આસન્ન મૂલ્યો 3 દશાંશસ્થળ સુધી મેળવો :  (સ્વા_6.4_1(12))

Hide | Show

જવાબ :


વિકલનના ઉપયોગથી, આસન્ન મૂલ્યો 3 દશાંશસ્થળ સુધી મેળવો :  (સ્વા_6.4_1(13))

Hide | Show

જવાબ :


વિકલનના ઉપયોગથી, આસન્ન મૂલ્યો 3 દશાંશસ્થળ સુધી મેળવો :  (સ્વા_6.4_1(14))

Hide | Show

જવાબ :


વિકલનના ઉપયોગથી, આસન્ન મૂલ્યો 3 દશાંશસ્થળ સુધી મેળવો :  (સ્વા_6.4_1(15))

Hide | Show

જવાબ :


જો  હોય તો,  નું આસન્ન મૂલ્ય શોધો. (સ્વા_6.4_2)

Hide | Show

જવાબ :


જો  હોય તો,  નું આસન્ન મૂલ્ય શોધો. (સ્વા_6.4_3)

Hide | Show

જવાબ :


એક સમઘનની બાજુની લંબાઈ  મીટર છે. જો સમઘનની બાજુની લંબાઈમાં 1%નો વધારો થતો હોય, તો તેના ઘનફળમાં થતા વધારાનું આસન્ન મૂલ્ય શોધો. (સ્વા_6.4_4)

Hide | Show

જવાબ :


એક સમઘનની બાજુની લંબાઈ  મીટર છે. જો સમઘનની બાજુની લંબાઈમાં 1%નો ઘટાડો થતો હોય, તો તેના પૃષ્ઠફળમાં આશરે કેટલો ઘટાડો થાય તે શોધો. (સ્વા_6.4_5)

Hide | Show

જવાબ :


એક ગોલકની ત્રિજ્યાના માપનમાં 0.02 મીટર ત્રુટિ રહી ગયેલ છે. જો ગોલકની ત્રિજ્યા 7 મીટર માપવામાં આવી હોય, તો તેના ઘનફળમાં પ્રવેશતી ત્રુટિનું આસન્ન મૂલ્ય શોધો. (સ્વા_6.4_6)

Hide | Show

જવાબ :


એક ગોલકની ત્રિજ્યાના માપનમાં 0.03 મીટર ત્રુટિ રહી ગયેલ છે. જો ગોલકની ત્રિજ્યા 9 મીટર માપવામાં આવી હોય, તો તેના પૃષ્ઠફળમાં પ્રવેશતી ત્રુટિનું આસન્ન મૂલ્ય શોધો. (સ્વા_6.4_7)

Hide | Show

જવાબ :


જો  હોય તો,  નું આસન્ન મૂલ્ય શોધો. (સ્વા_6.4_8)

Hide | Show

જવાબ :


એક સમઘનની બાજુની લંબાઈ  મીટર છે. જો સમઘનની બાજુની લંબાઈમાં 3%નો વધારો થતો હોય, તો તેના ઘનફળમાં થતા વધારાનું આસન્ન મૂલ્ય શોધો. (સ્વા_6.4_2)

Hide | Show

જવાબ :


વિધેયોના મહત્તમ તથા ન્યૂનતમ મૂલ્યો હોય તો તે શોધો :  (સ્વા_6.5_1(1))

Hide | Show

જવાબ :


વિધેયોના મહત્તમ તથા ન્યૂનતમ મૂલ્યો હોય તો તે શોધો :  (સ્વા_6.5_1(2))

Hide | Show

જવાબ :


વિધેયોના મહત્તમ તથા ન્યૂનતમ મૂલ્યો હોય તો તે શોધો :  (સ્વા_6.5_1(3))

Hide | Show

જવાબ :


વિધેયોના મહત્તમ તથા ન્યૂનતમ મૂલ્યો હોય તો તે શોધો :  (સ્વા_6.5_1(4))

Hide | Show

જવાબ :


વિધેયોના મહત્તમ તથા ન્યૂનતમ મૂલ્યો હોય તો તે શોધો :  (સ્વા_6.5_2(1))

Hide | Show

જવાબ :


વિધેયોના મહત્તમ તથા ન્યૂનતમ મૂલ્યો હોય તો તે શોધો :  (સ્વા_6.5_2(2))

Hide | Show

જવાબ :


વિધેયોને સ્થાનીય મહત્તમ તથા સ્થાનીય ન્યૂનતમ મૂલ્યો હોય તો તે શોધો :  (સ્વા_6.5_3(1))

Hide | Show

જવાબ :


વિધેયોને સ્થાનીય મહત્તમ તથા સ્થાનીય ન્યૂનતમ મૂલ્યો હોય તો તે શોધો :  (સ્વા_6.5_3(2))

Hide | Show

જવાબ :


વિધેયોને સ્થાનીય મહત્તમ તથા સ્થાનીય ન્યૂનતમ મૂલ્યો હોય તો તે શોધો :  (સ્વા_6.5_3(3))

Hide | Show

જવાબ :


વિધેયોને સ્થાનીય મહત્તમ તથા સ્થાનીય ન્યૂનતમ મૂલ્યો હોય તો તે શોધો :  (સ્વા_6.5_3(4))

Hide | Show

જવાબ :


વિધેયોને સ્થાનીય મહત્તમ તથા સ્થાનીય ન્યૂનતમ મૂલ્યો હોય તો તે શોધો :  (સ્વા_6.5_3(5))

Hide | Show

જવાબ :


વિધેયોને સ્થાનીય મહત્તમ તથા સ્થાનીય ન્યૂનતમ મૂલ્યો હોય તો તે શોધો :  (સ્વા_6.5_3(6))

Hide | Show

જવાબ :


વિધેયોને સ્થાનીય મહત્તમ તથા સ્થાનીય ન્યૂનતમ મૂલ્યો હોય તો તે શોધો : (સ્વા_6.5_3(7))

Hide | Show

જવાબ :


વિધેયોને સ્થાનીય મહત્તમ તથા સ્થાનીય ન્યૂનતમ મૂલ્યો હોય તો તે શોધો : (સ્વા_6.5_3(8))

Hide | Show

જવાબ :


સાબિત કરો કે આપેલ વિધેયને મહત્તમ કે ન્યૂનતમ મૂલ્યો નથી :  (સ્વા_6.5_4(3))

Hide | Show

જવાબ :


વિધેયોના આપેલ અંતરાલમાં, વૈશ્વિક મહત્તમ તથા વૈશ્વિક ન્યૂનતમ મૂલ્યો શોધો :  (સ્વા_6.5_5(2))

Hide | Show

જવાબ :


વિધેયોના આપેલ અંતરાલમાં, વૈશ્વિક મહત્તમ તથા વૈશ્વિક ન્યૂનતમ મૂલ્યો શોધો : (સ્વા_6.5_5(3))

Hide | Show

જવાબ :


વિધેયોના આપેલ અંતરાલમાં, વૈશ્વિક મહત્તમ તથા વૈશ્વિક ન્યૂનતમ મૂલ્યો શોધો : (સ્વા_6.5_5(4))

Hide | Show

જવાબ :


જો કંપનીએ પ્રાપ્ત કરેલ નફાનું વિધેય  હોય, તો કંપનીએ પ્રાપ્ત કરેલ મહત્તમ નફો શોધો. (સ્વા_6.5_6)

Hide | Show

જવાબ :


વિધેય  મહત્તમ તથા ન્યૂનતમ મૂલ્યો શોધો. (સ્વા_6.5_7)

Hide | Show

જવાબ :


વિધેય  મહત્તમ તથા ન્યૂનતમ મૂલ્યો શોધો. (સ્વા_6.5_8)

Hide | Show

જવાબ :


મહત્તમ કિમત શોધો. (સ્વા_6.5_9)

Hide | Show

જવાબ :


વિધેય  માટે  નું મહત્તમ મૂલ્ય શોધો. આ જ વિધેય માટે,  નું મહત્તમ મૂલ્ય નક્કી કરો. (સ્વા_6.5_10)

Hide | Show

જવાબ :


વિધેય  મહત્તમ તથા ન્યૂનતમ મૂલ્યો શોધો. (સ્વા_6.5_12)

Hide | Show

જવાબ :


જેમનો સરવાળો 24 હોય અને જેમનો ગુણાકાર મહત્તમ હોય એવી બે સંખ્યાઓ શોધો. (સ્વા_6.5_13)

Hide | Show

જવાબ :


 થાય તથા  મહત્તમ થાય એવી બે ધન સંખ્યાઓ x અને y મેળવો. (સ્વા_6.5_14)

Hide | Show

જવાબ :


જેમનો સરવાળો 35 થાય એવી બે ધન સંખ્યાઓ  મેળવો જેથી ગુણાકાર  મહત્તમ થાય. (સ્વા_6.5_15)

Hide | Show

જવાબ :


જેમનો સરવાળો 16 હોય એવી બે ધન સંખ્યાઓ શોધો જેથી તેમના ધનનો સરવાળો ન્યૂનતમ હોય. (સ્વા_6.5_16)

Hide | Show

જવાબ :


જેમની બાજુનું માપ 18 સેમી હોય તેવા પતરાના ચોરસ ટુકડાના દરેક ખૂણેથી ચાર એકરૂપ ચોરસ કાપીને અને બાકીના ભાગને વાળીને એક ખુલ્લી પેટી બનાવવામાં આવે છે. પેટીનું ઘનફળ મહત્તમ થાય તે માટે કાપવામાં આવતા ચોરસની બાજુની લંબાઈ શોધો. (સ્વા_6.5_17)

Hide | Show

જવાબ :


45 સેમી x 24 સેમી લંબચોરસ પતરાના દરેક ખૂણેથી ચાર એકરૂપ ચોરસ કાપીને તથા બાકીના ભાગને વાળીને એક ખુલ્લી પેટી બનાવવામાં આવે છે. પેટીનું ઘનફળ મહત્તમ  થાય, તે માટે પતરામાંથી કાપવામાં આવતા ચોરસની લંબાઈ શોધો. (સ્વા_6.5_18)

Hide | Show

જવાબ :


સાબિત કરો કે નિયત વર્તુળમાં અંતર્ગત તમામ લંબચોરસોમાં ચોરસનું ક્ષેત્રફળ મહત્તમ છે. (સ્વા_6.5_19)

Hide | Show

જવાબ :


લંબવૃતીય નળાકારનું પૃષ્ઠફળ અચળ હોય, તો નળાકારના આધારનો વ્યાસ એ તેની ઊંચાઈ જેટલો હોય ત્યારે નળાકારનું ઘનફળ મહત્તમ છે તેમ સાબિત કરો. (સ્વા_6.5_20)

Hide | Show

જવાબ :


આપેલ તમામ બંધ (લંબવૃતીય) નળાકાર કેનમાંથી પ્રત્યેક કેનનું કદ 100  હોય તો, તે કેનનું પૃષ્ઠફળ ન્યૂનતમ હોય ત્યારે તેના પરિમાણ શોધો. (સ્વા_6.5_21)

Hide | Show

જવાબ :


28 મીટરના લાંબા વાયરને કાપીને બે ટુકડા બનાવવામાં આવે છે. તેના એક ટુકડામાંથી ચોરસ અને બીજા ટુકડામાંથી વર્તુળ બનાવવામાં આવે છે. તેમાંથી એવિ રચના બને કે જ્યારે બંનેનું કુલ ક્ષેત્રફળ ન્યૂનતમ હોય ત્યારે વાયરના બંને ટુકડાની લંબાઈ શોધો. (સ્વા_6.5_22)

Hide | Show

જવાબ :


R ત્રિજ્યાવાળા ગોલકમાં અંતર્ગત મહત્તમ ઘનફળવાળા શંકુનું ઘનફળ ગોલકના ઘનફળ કરતાં ગણું છે તેમ સાબિત કરો. (સ્વા_6.5_23)

Hide | Show

જવાબ : R ત્રિજ્યાવાળા ગોલકના અંતર્ગત મહત્તમ ઘનફળ ધરાવતો શંકુ CAB આવેલો છે. મહત્તમ ઘનફળ ધરાવતાં શંકુની અક્ષએ ગોલકનો વ્યાસ થશે.

​​​​​​​


લંબવૃતીય શંકુની વક્રસપાટી ન્યૂનતમ હોય અને ઘનફળ આપેલ હોય ત્યારે શંકુની ઊંચાઈ એ તેના આધારની ત્રિજ્યા કરતાં  ગણી છે તેમ સાબિત કરો. (સ્વા_6.5_24)

Hide | Show

જવાબ :


તિર્યક ઊંચાઈ  આપેલ હોય ત્યારે મહત્તમ ઘનફળવાળા શંકુનો અર્ધશિર:કોણ   છે તેમ સાબિત કરો. (સ્વા_6.5_25)

Hide | Show

જવાબ :


લંબવૃતીય શંકુનું પૃષ્ઠફળ S આપેલ હોય ત્યારે મહત્તમ ઘનફળવાળા શંકુનો અર્ધશિર:કોણ   છે તેમ સાબિત કરો. (સ્વા_6.5_26)

Hide | Show

જવાબ :


વક્ર  પરનું (0,5) થી સૌથી નજીકનું બિંદુ ......... હોય. (સ્વા_6.5_27)

Hide | Show

જવાબ :


વિધેય  ની ન્યૂનતમ કિમત ......... છે. (સ્વા_6.5_28)

Hide | Show

જવાબ :


વિધેય  નું મહત્તમ મૂલ્ય ......... છે. (સ્વા_6.5_29)

Hide | Show

જવાબ :


There are No Content Availble For this Chapter

Take a Test

Choose your Test :

વિકલિતના ઉપયોગો

ગણિત

Browse & Download GSEB Books For ધોરણ ૧૨ All Subjects

The GSEB Books for class 10 are designed as per the syllabus followed Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board provides key detailed, and a through solutions to all the questions relating to the GSEB textbooks.

The purpose is to provide help to the students with their homework, preparing for the examinations and personal learning. These books are very helpful for the preparation of examination.

For more details about the GSEB books for Class 10, you can access the PDF which is as in the above given links for the same.