GSEB Solutions for ધોરણ ૧૦ Gujarati

GSEB std 10 science solution for Gujarati check Subject Chapters Wise::

चन्दनदासेन अमात्यराक्षसस्य गृहजनः कुत्र निर्वाहितः ?

Hide | Show

જવાબ :  स्वगृहे


नन्दाय किं रोचते स्म ?

Hide | Show

જવાબ : अर्थ:


तृणानाम्‌.............सह विरोध: कीदृशः ?

Hide | Show

જવાબ : अग्निना


चन्दनदासः स्वगतं वदति, अहं तु.................|

Hide | Show

જવાબ : जातदोषः


भीताः पूर्वराजपुरुषा: पौराणां गृहेषु गृहजनं निक्षिप्य देशान्तरं...............|

Hide | Show

જવાબ : व्रजन्ति


चाणक्य: यदा आह्यति तदा...........अपि साशडक: भवति।

Hide | Show

જવાબ : निर्दोष:


पौर: - इति शब्दस्य कः अर्थ: ?

Hide | Show

જવાબ : નાગરિક


वाणिज्या - इति शब्दस्य कः अर्थ: ?

Hide | Show

જવાબ : વેપારધંધો


अर्थ: - इति शब्दस्य कः अर्थ: ?

Hide | Show

જવાબ : પૈસા


श्रेष्ठी - इति शब्दस्य कः अर्थ: ?

Hide | Show

જવાબ : શાક


जातदोषस्य – इति क: समास ?

Hide | Show

જવાબ : बहुव्रीहि


गेहम्‌ - इति शब्दस्य कः अर्थ: ?

Hide | Show

જવાબ : ઘર


वृति: - इति शब्दस्य कः अर्थ: ?

Hide | Show

જવાબ : વર્તણુક


गृहजन: - इति कः समास ?

Hide | Show

જવાબ : तत्पुरुष


कलत्रम्‌ - इति शब्दस्य कः अर्थ: ?

Hide | Show

જવાબ : પરિવાર


अलीकम्‌ - इति शब्दस्य कः अर्थ: ?

Hide | Show

જવાબ : અસત્ય


आनेतव्य: - इति कः कृदन्तः ?

Hide | Show

જવાબ : विध्यर्थ कृदन्त


प्रविश्य - इति कः कृदन्तः ?

Hide | Show

જવાબ : सम्बन्धकभूत कृदन्त


निक्षिप्य - इति कः कृदन्तः ?

Hide | Show

જવાબ : सम्बन्धकभूत कृदन्त


नृपतिः - इति कः समास ?

Hide | Show

જવાબ : तत्पुरुष


निष्क्रम्प: - इति कः कृदन्तः ?

Hide | Show

જવાબ : सम्बन्धकभूत कृदन्त


अभिनीय - इति कः कृदन्तः ?

Hide | Show

જવાબ : सम्बन्धकभूत कृदन्त


आगतः - इति कः कृदन्तः ?

Hide | Show

જવાબ : कर्मणिभूत कृदन्त


भूपाः प्रीताभ्य: प्रकृतिभ्य: किम्‌ इच्छन्ति ?

Hide | Show

જવાબ :  प्रतिप्रियम्‌


अयमागतोडस्मि - सन्धि विच्छेद कुरुत ?

Hide | Show

જવાબ : अयम्‌ + आगतः + अस्मि


डुच्छामि, ....... , ..........वचानानुसारं रिक्त स्थाने किम्‌ अस्ति ?

Hide | Show

જવાબ : इच्छाव:, इच्छाम:


चन्द्रगुप्ताय कि रोचते ?

Hide | Show

જવાબ : प्रजानां परिक्लेशाभाव:


........,........व्रजन्ति - वचानानुसारं रिक्त स्थाने किम्‌ अस्ति ?

Hide | Show

જવાબ : व्रजति, व्रजत:


क इदानीम - सन्धि विच्छेद कुरुत ?

Hide | Show

જવાબ : कः + इदानीम्‌


पराजेष्यति, ......... , .......... वचानानुसारं रिक्त स्थाने किम्‌ अस्ति ?

Hide | Show

જવાબ : पराजेष्यत:, पराजेष्यन्ति


भवतिव्यम्‌ - इति कः कृदन्तः ?

Hide | Show

જવાબ : विध्यर्थ कृदन्त


भीताः राजपुरुषा: कुत्र गृहजनं निक्षिपन्ति ?

Hide | Show

જવાબ : पौराणां गृहेषु


....... , परिक्रामतः, ........ - वचानानुसारं रिक्त स्थाने किम्‌ अस्ति ?

Hide | Show

જવાબ : परिक्रामति, परिक्रामन्ति


चाणक्य: स्वशिष्याय किं कथयति ?

Hide | Show

જવાબ : चाणक्य: स्वशिष्याय्‌ कथयति - "वत्स, श्रेष्ठी चन्दनदास: अत्र आनेतव्य:|"


चन्द्रगुप्ताय किं रोचते ?

Hide | Show

જવાબ : प्रजानां परिक्लेशाभाव: एव चन्द्रगुप्ताय रोचते |


भूपाः प्रीताभ्य: प्रकृतिभ्य: किम्‌ इच्छन्ति ?

Hide | Show

જવાબ : भूपा: प्रिताभ्य: प्रकृतिभ्य: प्रतिप्रियं इच्छति |


भीताः राजपुरुषा: कुत्र गृहजनं निक्षिपन्ति ?

Hide | Show

જવાબ : भीता: राजपुरुषा: पौराणां गृहेषु गहजन निक्षिपन्ति |


निष्क्रम्य

Hide | Show

જવાબ : निसा + क्रम (1 प.) संबंधक भुतकृदन्त अथवा ल्यबन्त अव्यय


निर्वाहितः

Hide | Show

જવાબ : निर्‌ + वह्‌ (1 प.) प्रेरक कर्मणि भुतकृदन्त्‌


शड़कनीय:

Hide | Show

જવાબ : शडक्‌ (1 आ.) विध्यर्थ कर्मणि कृदन्त


इष्ट: इष्‌

Hide | Show

જવાબ : इष्‌ (6 प.) कर्मणि भुतकृदन्त्‌


प्रष्टव्यम्‌

Hide | Show

જવાબ : प्रच्छ (6प.) विधार्थ कर्मणि कृदन्त्‌


निक्षिप्य

Hide | Show

જવાબ : नि + क्षिप्‌ ( प.) संबंधक भुतकृदन्‍त्‌ अथवा ल्यबन्त अव्यम्‌


जातदोष्‌:

Hide | Show

જવાબ : जात: दोष: यस्य स: - बहुव्रीहि समास:


वृद्धिलाभा:

Hide | Show

જવાબ : वृद्धे: लाभा: - षष्ठी तत्पुरुष समास:


नन्दराज्यम्‌

Hide | Show

જવાબ : नन्दस्य राज्यम्‌ - षष्ठी तत्पुरुष समास:


परकलत्रम

Hide | Show

જવાબ : परस्य कत्रत्र - षष्ठी तत्पुरुष समास:


देशान्तरम्‌

Hide | Show

જવાબ : अन्य: देश: - कर्मधारय समास:


नन्दस्य अर्थसंबन्ध: प्रीतिजनक्‌: |

Hide | Show

જવાબ : कस्य अर्थसंबन्ध: प्रीतिजनक्‌: |


एतत्‌ प्रच्छादनंदोषम्‌ उत्पादयति |

Hide | Show

જવાબ : किंम दोषम्‌ उत्पादयति ?


अमात्यराक्षस: चन्द्रगुप्त न पराजेष्यति |

Hide | Show

જવાબ : क: चन्द्रगुप्त न पराजेष्यति ?


शिष्य: चन्ददासेन सह प्रवषति |

Hide | Show

જવાબ : शिष्य: केन सह प्रविशति ?


ચાણક્ય કઈ રીતે ચંદનદાસ પ્રત્યે અત્યાદર વ્યક્ત કરે છે?

Hide | Show

જવાબ : ચાણક્ય શેઠ ચંદનદાસનું સ્વાગત કરતાં કહે છે - શેઠજી, આ આસન છે; ત્યાં બેસો. પછી ચાણક્ય ચંદનદાસને આ પ્રમાણેના પ્રશ્નો પુછે છે : વેપારધંધો બરાબર ચાલે છે ને; તમારા વૃદ્ધિના લાભ વધતા જાય છે ને ? ચાણક્ય આ રીતે ચંદનદાસ પ્રત્યે અત્યાદર વ્યક્ત કરે છે.


ચાણક્યના મતાનુસાર નંદના અને ચંદ્રગુપ્તના રાજ્યમાં શો ફરક છે ?

Hide | Show

જવાબ : ચાણક્યના મતાનુસાર, નંદના રાજ્યમાં ધનને મહત્વ આપવામાં આવે છે. જ્યારે ચંદ્રગુપ્તના રાજ્યમાં ધન કરતાં પ્રજાના કલ્યાણનો વધુ ખ્યાલ રાખવામાં આવે છે.


ચાણક્ય ચંદનદાસને ચંદ્રગુપ્તનો પ્રથમ વિરોધી કેમ ગણાવે છે?

Hide | Show

જવાબ : ચંદનદાસે ચંદ્રગુપ્ત ના શત્રુ અમાત્ય રાક્ષસના પરિવારને પોતાના ઘરમાં આશ્રય આપ્યો છે તેથી ચાણક્ય ચંદ્નદાસને ચંદ્રગુપ્તનો પ્રથમ વિરોધી ગણે છે.


ચાણક્ય ચંદ્નદાસને કઈ રીતે ભય બતાવે છે?

Hide | Show

જવાબ : ચંદનદાસ ચાણક્યને કહે છે કે એક સમયે મારા ઘરમાં અમાત્ય રાક્ષસનો પરિવાર હતો. હવે નથી ચાણક્ય પૂછે છે કે હવે તે બધા ક્યાં ગયા ? ચંદનદાસ જણાવે છે કે ક્યાં ગયા તે હું જાણતો નથી. ચાણક્ય ચંદ્નદાસને કહે છે કે રાજવિરોધીઓને રાજા ચંદ્રગુપ્ત અત્યંત ઉગ્ર દંડ આપે છે આમ કહી ચાણક્ય ચંદનદાસને ભય બતાવે છે.


રાક્ષસના પરિવારની સોંપણી કરવા અંગે ચંદનદાસ શો ઉત્તર આપે છે ?

Hide | Show

જવાબ : ચંદનદાસ ચાણક્યને કહે છે કે, 'શ્રીમાન ! ઘરમાં અમાત્ય રાક્ષસનો પરિવાર હોય તો પણ હું તેની સોંપણી ન કરું તો ન હોય તેનું શું ? ચાણક્ય ચંદ્નદાસને પૂછે છે કે શું આ જ તમારો નિશ્ર્ચય છે ? ચંદનદાસ ઉત્તર આપે છે કે 'હાજી, આ જ મારો નિશ્ર્ચય છે.


There are No Content Availble For this Chapter

Download PDF

Take a Test

Choose your Test :

क इदं दुष्करं कुर्यात्


Browse & Download GSEB Books For ધોરણ ૧૦ All Subjects

The GSEB Books for class 10 are designed as per the syllabus followed Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board provides key detailed, and a through solutions to all the questions relating to the GSEB textbooks.

The purpose is to provide help to the students with their homework, preparing for the examinations and personal learning. These books are very helpful for the preparation of examination.

For more details about the GSEB books for Class 10, you can access the PDF which is as in the above given links for the same.